Witamy na stronie MGOPS w Szubinie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Miejsko-Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Szubinie

 
ul. Kcyńska 34 

89-200 Szubin

e-mail: renata.michalak@mgopsszubin.pl

www.mgopsszubin.pl

  

NIP: 558-16-84-579

REGON: 092990519

Nr konta bankowego: 36 8164 0001 2001 0000 8934 0001

  

tel./fax:

tel. 52 391 03 70 i 52 371 59 01

503 440 140
797 719 623

Godziny urzędowania:


Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

   

DYREKTOR MGOPS

Renata Michalak

Przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8:00 - 15:00

tel. 52 371 59 01 wew. 21

renata.michalak@mgopsszubin.pl

  

ZASTĘPCA DYREKTORA MGOPS
 
Magdalena Jęziorowska

tel. 52 371 59 01 wew. 22

magdalena.jeziorowska@mgopsszubin.pl

 

SEKRETARIAT

Agnieszka Woder-Kałuzińska

tel. 52 371 59 01 wew. 20

sekretariat@mgopsszubin.pl

 

KSIĘGOWOŚĆ

Główna Księgowa - Agnieszka Kmieć

tel. 52 371 59 01 wew. 36, biuro nr 23

agnieszka.kmiec@mgopsszubin.pl

 

Księgowa - Karolina Lewandowska

tel. 52 371 59 01 wew. 35, biuro nr 20

karolina.lewandowska@mgopsszubin.pl

  
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

Monika Szeffler

monika.szeffler@mgopsszubin.pl

tel. 52 371 59 01 wew. 35, biuro nr 20

Marzena Mierzwińska

marzena.mierzwinska@mgopsszubin.pl

tel. 52 371 59 01 wew. 26, biuro nr 11

Klaudia Wojtczak

klaudia.wojtczak@mgopsszubin.pl

KIEROWNIK

DZIAŁU POMOCY RODZINIE I DZIECKU

Beata Kościanek

tel. 52 371 59 01 wew. 38, biuro nr 21

beata.masiakowska@mgopsszubin.pl

 

ORGANIZATOR

SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Natalia Sobczak

tel. 52 371 59 01 wew. 35, biuro nr 20

  

KIEROWNIK

DZIAŁU POMOCY OSOBOM STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

Mirosława Kłosowska

tel. 52 371 59 01 wew. 24, biuro nr 10

miroslawa.klosowska@mgopsszubin.pl

Aktualności

Komunikat

25.03.2020

 

Komunikat

24.03.2020

 

Komunikat

13.03.2020

 

Ogłoszenie

09.03.2020

 OGŁOSZENIE O NABORZE
Nr 1/20 z dnia 9 marca 2020 r.

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik administracyjny
(wymiar etatu — pełen etat).

Nazwa i adres jednostki:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie,
ul. Kcyńska 34, 89-200 Szubin

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. prowadzenie obsługi administracyjnej w zakresie realizacji świadczeń usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych;
2. organizacja i monitoring usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych;
3. koordynowanie zasobami Ośrodka realizujących usługi opiekuńcze,
4. pozyskiwanie i kontrola realizatorów specjalistycznych usług opiekuńczych;
5. prowadzenie ewidencji podopiecznych, przygotowanie projektu decyzji;
6. kontrola należności z tytułu przyznanych świadczeń w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych;
7. prowadzenie obsługi w zakresie rozliczania kart pracy i kart zrealizowanych godzin;
8. obsługa systemu informacyjnego POMOST, sprawozdawczość;
9. obsługa urządzeń biurowych, w tym telefaksu, kopiarki i skanera.

Il. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 i 12 ustawy o pracownikach samorządowych,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie średnie,
- prawo jazdy,
- znajomość przepisów:
1) ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),
2) ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 111 ze zm.),
3) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. poz. 189, 1598),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),
5) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
6) ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.),
7) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.),

b) dodatkowe:
- dobra organizacja pracy i sprawność działania,
- wysoka kultura osobista, komunikatywność,
- umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym (pakiet MS Office (Word, Excel), Libra Office i inne niezbędne programy związane z pracą na tym stanowisku),

III. Warunki pracy na danym stanowisku:
- praca administracyjno - biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy mieści się przy ul. Kcyńskiej 34, 89-200 Szubin - MGOPS

IV. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy ,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne,
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej
zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

V. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Szubinie ul. Kcyńska 89-200 Szubin w sekretariacie pokój nr 15 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres tut. Ośrodka j. w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie:
„Dotyczy rekrutacji na stanowisko pracownika administracyjnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie ”. Termin składania dokumentów - do dnia 20 marca 2020 r. do godz. 15:00. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do tut. Ośrodka lub data stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty, w tym w szczególności list motywacyjny i curriculum vitae (życiorys zawodowy), ewentualnie inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 503-440-140 lub 52/391-03-70 wew. 38
Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Pani Karolina Lewandowska.
Z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone będą rozmowy
kwalifikacyjne.

Dyrektor MGOPS w Szubinie
Renata Michalak

.Udostępniający:
Marzena Mierzwińska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Marzena Mierzwinska
Czas udostępnienia:
23.01.2019
Czas wytworzenia:
172 124
Dokument oglądany razy:
03.08.2018
grp gremek isteyecegin en kaliteli porno filmleri ile sslenmiş acayip bir site olarak tarihe adını yazdıracak olan porno ile beraber byyecekler bu kaderi degiştiremez.