Rodziny wspierające - informacja

01.04.2019


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie w oparciu o art. 29 ust. 1, 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 998) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora ośrodka pomocy społecznej, wystawionej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.
Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie – Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ, gdy:
● Istnieje problem alkoholowy
● Nie ma stałego źródła utrzymania
● Występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi
● Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
● Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
● Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
● Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Udostępniający:
Marzena Mierzwińska
Czas udostępnienia:
01.04.2019
81
Dokument oglądany razy:
« inne aktualności
grp gremek isteyecegin en kaliteli porno filmleri ile sslenmiş acayip bir site olarak tarihe adını yazdıracak olan porno ile beraber byyecekler bu kaderi degiştiremez.